Opera Medica et Physiologica

On the Work of Spf Animal Facility

Author Affiliations

Yu.O. Kalashova, E.V. Kozhenevskaya, T.A. Larina, E.V. Eremina, D.V. Pakina, A.D. Gorb, V.G. Krut, E.D. Ivlev, S.A. Melnik, A.A. Mironov  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 23 Gagarina ave., Nizhny Novgorod, Russia, 603950

Corresponding author: 

Yu.O. Kalashova (kalashova@neuro.nnov.ru)